Rådslag 2008 – 6 mars

Företrädda föreningar: Ersnäs Byaförening, Ersnäs Samfällighetsförening, Ersnäs Hembygdsförening, Ersnäs Motionsdansförening, Ersnäs-Svartskatan Jaktvårdsklubb.

Saknade föreningar: Ersnäs IF, Ersnäs Amatörteaterförening, Fyrklöverns Skoterklubb, Småviltgruppen.


För åttonde året i rad genomfördes detta samråd med representanter för byns föreningar. Årets stora fråga var den gemensamma ansökan om EU-medel som förbereds.

Ansökan

I en tidigare omgång har Ersnäs erhållit ca 170.000 kronor som resultat av ansökan om  EU-medel. Dessa projekt (en studie om besöksnäringens förutsättningar, Hembergsleden, Torget, Gläntan, marknadsföring, kompetensutveckling) genomfördes 2003-2005. Den gången svarade kommunen för ansökan. Vi döpte vårt projekt till ”Besöksadress Ersnäs”. En arbetsgrupp koordinerade verksamheten.

I denna nya omgång av EU-medel finns flera program som kunde vara aktuella för en by att utnyttja. För vår del ligger Landsbygdsprogrammet närmast till hands. Det handläggs av länsstyrelsen. De byar som önskar tillvarata den här möjligheten får själva ta initiativet. Någon samordning från kommunens sida förekommer sålunda inte.

Den tidigare arbetsgruppen – Besöksadress Ersnäs -  beslöt vid ett möte i november 2007 att Ersnäs skulle utnyttja tillfället. En trojka utsågs att ta fram en projektplan. Den består av Bo Axhammar, Tuula Rosenberg och undertecknad.

Trojkans förslag hade före detta möte skickats ut till ledamöterna i byns föreningar och ytterligare en del personer. Det utskickade förslaget innehåll 13 projekt. Vid genomgången på mötet ströks ett av dessa medan ett tillkom. Den reviderade versionen bifogas. (Därefter har trojkan gjort ytterligare förändringar. Det är den senaste versionen som bifogas.)

Förutsättningen för att dessa projekt ska kunna genomföras är ett brett, ideellt engagemang från byns föreningar. Därför anges för varje förslag ansvarig förening. Ansvaret innebär att föreningen förbinder sig att se till att projektet genomförs på sätt som beskrivs i planen.

Det reviderade förslaget sänds till berörda föreningar. Dessa behandlar och beslutar om förslaget i sina styrelser. Dessa beslut ska vara fattade senast i början av maj månad.  Därefter sänds projektplanen med ansökan om s.k. medfinansiering till kommunen. Kommunens landsbygdskommitté fattar sitt beslut den 3 juni. Om det beslutet blir positivt, kan vi överlämna vår ansökan om EU-medel till länsstyrelsen direkt därefter. Länsstyrelsens beslut kan beräknas komma i augusti.

Samordnad uppbörd

Byaföreningen, Idrottsföreningen och Hembygdsföreningen använder sig av medlemsavgifter.  Sammantaget tillförs de tre föreningarna den vägen närmare 15.000 kronor/år.

Ett förslag har presenterats innebärande en samordning av inkasseringen av dessa medlemsavgifter. Detta skulle innebära en förenkling både för föreningarna och för byborna. Förslaget behandlas f.n. på resp föreningars årsmöten.

Feriearbeten

De föreningar som önskar få arbetsuppgifter utförda kommande sommar av skolungdomar anmäler detta så snart som möjligt till Bo Axhammar.

Torgets sommarschema

I fjol fördelades tillsynen av Torget – vattning, gräsklippning - mellan föreningarna. Detta sker även i år. Ulla Isaksson Axhammar sänder ut schemat till föreningsordförandena.

Evenemang

Följande planeras:

15 mars        Nederluleåstafetten
30 mars        KM på skidor - EIF
10 april         Paltmiddag - EHF
30 april         Majbrasa – EIF
6 juni            Nationaldagen
15 juni          Hembergsledens Dag
5 juli             Ersnäsdagen
Juli/aug         Cafékvällar, pizzakväll – EHF
September    Höstmåltid – EHF
November      Julmarknad

Fusion

Fr. o. m. årsskiftet har Ersnäs Husmodersförening upphört. Bagarstugan har övertagits av Hembygdsföreningen. I Hembygdsföreningen ingår numera också en Bagarstugegrupp bestående av Else Olsson, Olle Olsson och Vivan Elvelin.

Idéer

Tanken har framförts att vi skulle arrangera bytardagar i byn. Inte minst föräldrar till växande barn skulle säkert uppskatta en sådan möjlighet. Rådslaget rekommenderar att sådana bytardagar anordnas två gånger per år, vår och höst.

Församlingen tror på idén att producera en Ersnäskalender.

Ungdomsverksamhet

 Föreningarna kan söka kommunala medel för satsningar på ungdomar 11-18 år gamla. Närmare info www.lulea.se/ungdom eller gunilla.m.bjorklund@home.se
Även Kulturförvaltningen förfogar över sådana medel.  Kontakta sophia.wennberg@kulturen.lulea.se

Fortsättningen

Ordförandena i föreningarna möts så snart som möjligt för att komma överens om evenemangskalendern och hanteringen av de båda idéer som berörs ovan.

Sven Persson


Uppdaterad 28 September, 2008