Rådslag den 29 september 2009
 
Plats: Torpet
Närvarande: Adressaterna + Kent Bäckström och med undantag för Björnström, Lindbäck, Strandberg, Olsson.
 
From: Sven Persson

To: Per Olsson, Anders Vikberg, Ann-Marie Nordström, Elaine Blomqvist, Eva-Lil Olovsson, Hans Strandberg, Helge Björnström, Hilding Lindbäck, Kristina Eriksson, P.O. Sundén, Ulla Isaksson-Axhammar


 

1. Eva-Lill O utses till justeringsperson.
 
2. Vi fick avslag på våra ansökningar till Allmänna Arvsfonden och till Länsstyrelsen (bygdemedel) för finansiering av HK-toalett. Vi gör nu ny ansökan om bygdemedel. Vidare blir det nödvändigt med en större egeninsats. Vi måste också få klart för oss hur mycket av finansieringsbehovet som kan täckas med ideellt arbete.
 
Kostnaden, baserad på offerter, uppgår till 180 tkr. Grundplåten för den egna insatsen föreslår vi blir medlemsavgifterna 2010. Det beloppet beräknar vi till 20 tkr. Vi ansöker om 90 tkr av bygdemedel. Eget arbete: 30 tkr (dvs 300 timmar), bidrag från kommunen 20 tkr. Utöver medlemsavgiften krävs därmed 20 tkr som egen insats, fördelad på de fem föreningarna: EIF, EHF, EB, EATF, ES.
 
Vi återkom på nytt till frågan om toans placering. Både Torpet och Bagarstugan anknyts till VA (sommarvatten). En placering i anslutning till Bagarstugan kräver ny anslutningsvagift  (60-80 tkr). Ett arrendeavtal sluts med Samfälligheten, detta oavsett placering. Med detta som utgångspunkt kunde de församlade inte presentera något argument för att frångå det nuvarande valet av placering, alltså i anslutning till  Brandstationen.
 
Ulla undersöker om nya HK-bestämmelser kan påverka utformningen.
 
3. EHF ansöker hos Föreningsservice (Börje Andersson) om stöd för driftskostnaderna av Torpet och Bagarstugan.
 
4. Det finns ingen anledning att f.n. ändra på det beslut som fattades vid det förra Rådslaget (090324) om att bordlägga vår ansökan om EU-medel, daterad 080716.
 
5. Daniel Åström har med SP tagit upp frågan om vägunderhållet. Beskedet, som SP förmedlar, blir att toabygget kommer att påverka markförhållandena. Sedan detta bygge är avslutat, är föreningarna beredda att tillsammans med DÅ förbättra vägen.  Vid detta tillfälle berör också SP parkeringsfrågan med DÅ. Vi bör också undersöka hur det förhåller sig med vägservitutet.
 
6. Den gemensamma uppbörden av medlemsavgifter tillförde de tre berörda föreningarna tillsammans 22 tkr. Det beloppet kan jämföras med de samlade medlemsintäkterna 2008 som uppgick till 15 tkr.
 
Rådslaget beslutar att systemet med gemensam uppbörd fortsätter. Uppläggningen blir densamma som i fjol med en första avisering i EBs novembernummer.
 
I samband med julmarknaden kommer ett antal vinster att lottas ut bland de 148 hushåll som erlagt medlemsavgift. Att koppla samman medlemskapet med rabatter i vissa affärer bedöms inte öka intresset för medlemskap. Cirka hälften av byns hushåll har erlagt medlemsavgift.
 
7. Bland de som betalat medlemsavgift finns 22 utsocknes medlemmar. Rådslaget beslutar att dessa under 2010 kommer att gratis erhålla Ersnäsbladet. Dessutom kommer de att kontinuerligt informeras om kommmade evenemang. Detta sker genom att etablera en e-postgrupp för dessa medlemmar. Några kan sakna e-postadress. Dessa erhåller informationen via ytpost.
 
8. Det är önskvärt att bringa bättre ordning i skyltfloran vid byns infart. Vid det kommande företagarmötet (se punkt 16) tas denna fråga upp. Föreningarna  är beredda att tillsammans bidra med ett belopp motsvarande varje enskilt företags kostnad för en gemensam skylt. Enklast och mest tilltalande vore att utforma en träställning med utbytbara träskyltar med företagsnamnen infrästa. Den av Vanja L framsträllda skylten för RL-gården exponeras dock separat.
 
9. Skötseln av Torget den gånga sommaren fungerade inte tillfredsställande. Bättre ordning krävs kommande somrar.
 
Nästa steg i Torgets försköning är att få ordning på brevlådorna. Dessa bör vara enhetliga och skulle kunna monteras i anslutning till anslagstavlan. Ev bidrag från föreningarna för inköp av poslådor får övervägas. 
 
10. Beslut fattas att inköpa två bord med fasta bänkar till en kostnad av 3.800 kronor. Helge B undersöker om detta kan rymmas inom Byaföreningens budget.
 
11. SP informerar om förslaget att till Torget flytta en av Hembygdsföreningens lador som nu finns vid E 4s passage av Aleån. Ställning till detta förslag får tas efter det att toan är på plats. Information lämnas också om behovet av underhåll av stjihågan vid Västerbyfäbodarna. Kanske ett uppdrag för feriejobbande ungdomar?
 
12. De fyra fotografer som i fjol framställde en Ersnäskalender kommer att göra detsamma inför 2010. Kalendern är klar att försäljas på julmarknaden. Den upplaga, som därefter återstår, fördelas med lika antal på de fem föreningarna för försäljning.
 
13. Finns det intresse att ordna kulturevenemang i Ankaret? Församlingen uttrycker viss skepsis. Dock överlägger SP med Hilding om det erbjudande Norrbottensteatern gör inför den säsong som nu står för dörren.
 
EIF planerar att i mars 2010 arrangera en PUB-tillställning i Ankaret.
 
14. Bo A och SP kommer att å föreningarnas - och det ersnäsiska folkets - vägnar avfatta en skrivelse till landshövdingen rörande avsaknaden av planfri korsning.
 
15. Högtalaranläggningen förvaras antingen i Ungdomsrummet eller i förrådet mitt emot köket i Ankaret.
 
16. Peter Wålstedt har föreslagit Byaföreningen att ta initiativ till en träff med företagarna i byn. Vid en hastig inventering finner vi att det finns 16 företag i byn. SP kontaktar förslagsställaren i denna angelägenhet. I ett kommande möte vore det önskvärt att bl a Hans Strandberg från föreningssidan deltar. KE och AMN svarar för detta.
 
17.  Snart står vi inför ett nytt år och då aktualiseras valberdningarnas dilemma: att hitta personer, villiga att åta sig ordförandeskapet. Förutsättningarna till en fusion mellan EHF och EBF bör undersökas.
 
18. Planerna om ett samarbete med den franska kommunen Novéant-sur-Moselle har kommit närmare ett förverkligande. Från vår sida samverkar Antnäs, Alvik och Ersnäs. Sannolikt tas det första steget i månadsskiftet november/december då tre/fyra personer från Novéant besöker oss.
 
19. Luleå kommuns landsbygdsutvecklare önskar få till stånd ett allmänt möte i Ersnäs. POS kontaktar Hansen och meddelar att ett möte kan äga rum i senare delen av november eller i februari 2010. Ann-Marie undersöker närmare vad saken gäller.
 
20. AMN kontaktar Norrbottens minne rörande deras förslag om ett hantera våra arkiv. 
 
21. Folke Larsson levererar årets Torget-julgran. Samfälligheten och Byaförengen (HB) ansöker båda om granbidrag på 700 kronor. Samfällighetens bidrag överförs till EHF.
 
22. Nästa rådslag äger rum först efter kommande årsmöten.
 
Vid tangenterna
 
Sven Persson
 
PS. Ang punkten 16: Företagen inbjuds till ett möte i Ankaret 15 oktober kl 19. Ni kommer att få ta del av denna inbjudan. Antalet företag är nu uppe i 25. Imponerande!

Uppdaterad 3 October, 2009