7. Skogsdikning

Foto Bo Axhammar

Sveriges förråd av skog är idag mycket större än i början av 1900-talet. Då fanns inga krav på skogsvård och återetablering av ny skog. Skogens virkesförråd har ökat med 50 procent sedan 1920-talet. Idag är tillväxten 110 miljoner m³/år, uttaget ungefär 85 miljoner. Tillväxten är sålunda större än uttaget. Den utvecklingen är resultatet av tätare skogar, gödsling, dikning, ökat kvävenedfall som skogarna fångar upp. Här följer leden ett skogsdike som grävdes för hand på 1930-talet. Genom dikning skapades mer skogsmark att bruka. Nu vet vi mer om skogens ekosystem och vikten av att bevara vatten i landskapet. Därför läggs ibland skogsdiken igen som en naturvårdsåtgärd. På så sätt återskapas våtmarker som minskar risken för översvämningar längre ned i vattensystemet och skogens artrikedom värnas. Till höger en kalavverkning från 2016.

7. Forest land draining. Forests in Sweden today yield 50 percent more than in the 1920s. Today the growth attains nationwide 110 million m³ per year, the cutting 85 million per year. Thus growth exceeds withdrawal. This is the result of improved forestry practices, denser forests, fertilizer and draining. For about 100 meters, we will be following a forest ditch dug some time in the 1930s. It was  far from an easy task, since only shovels and muscle power were available. To the right (moving clockwise) a large clear cutting from 2016.


Uppdaterad 22 Maj, 2021