8. Markägare

Foto Krister Öhman

I norra Sverige äger staten och skogsbolagen de största skogsarealerna. Så är emellertid inte fallet i Ersnäs. I dessa trakter är skogarna bondeägda. De flesta av ägarna är också bosatta i Ersnäs. Här följer leden en s.k. rågång, gränsen mellan två skogsägare.

8. Land owners.  In northern Sweden, the Swedish State and forestry companies, owns most of the forests. But that’s not the way in Ersnäs. In this area, the woods are owned by the farmers, and most of the owners live in the village. Here, our trail follows the boundary between the holdings of two owners.


Uppdaterad 8 Maj, 2021